Chữ nổi nổi Mica

Chúng ta rất dễ bắt gặp chữ nổi nổi Mica trong các biển hiệu quảng