Biển vẫy tròn

Bên cạnh bảng hiệu của doanh nghiệp thì biển vẫy tròn quảng cáo cũng đóng